14-16.03.2017 w Chorzowie odbędzie się VII Konferencja Paliwa z odpadów, organizowana przez Abrys przy współpracy z INVESTEKO S.A.

W programie:

 • regulacje prawne - możliwość zaliczenia wytwarzanej energii z odpadów do OZE
 • transgraniczne przemieszczanie odpadów
 • problem zagospodarowania paliwa alternatywnego
 • opłacalność finansowa wykorzystania paliw z odpadów do produkcji energii
 • SRF w ciepłownictwie - kto powinien zainwestować?
 • analiza lokalnych rynków ciepła
 • prognozowanie jakości SRF w perspektywie 10 lat
 • standaryzacja paliw z odpadów
 • innowacje na rynku paliw z odpadów

Podczas trzeciego dnia konferencji odbędzie się m.in. wyjazd techniczny do LIFECOGENERATION.PL

Serdecznie zapraszamy!

http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/cal/event/id/204/2017/03/14/?tx_cal_controller%5Bpreview%5D=1&cHash=ebced80867cbc96f61fffae73073ddf2

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Węglokoks Energia Sp. z o.o. a INVESTEKO S.A. w zakresie budowy instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o technologię zgazowania odpadów pochodzenia komunalnego oraz przemysłowego.

Porozumienie obejmuję podjęcie działań w kierunku budowy co najmniej 2 instalacji w technologii LIFETEC . Ustala zasady współpracy oraz określa harmonogram podejmowania kroków w kierunku osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia spotu projektu LifeCogeneration

W ubiegłym tygodniu Dr Dariusz Kobus, ekspert Zewnętrznego Zespołu Monitorującego LIFE spotkał się z pracownikami projektu Life Cogeneration w nowej siedzibie Investeko w Świętochłowicach. W trakcie wizyty dokonano weryfikacji i oceny postępów w realizacji przedsięwzięcia Life Cogeneration.pl, zaprezentowano również wybudowaną instalację. Spotkanie z osobą nadzorującą, dało możliwość nie tylko dogłębnej analizy dotychczasowych działań ale również, wykorzystanie w następnych krokach wiedzę i doświadczenie eksperta komisji europejskiej, który od lat wspiera i kontroluje polskie projektu prowadzone w ramach projektu LIFE.

W dniach 11-14 października zespół LifeCogeneration brał aktywny udział w Targach POLEKO w Poznaniu. Te dni były okazją do zarówno wymiany doświadczeń branżowych, prezentacji naszego projektu zarówno innym wystawcom, jak i osobom odwiedzającym targi. Nawiązano również współpracę z przedstawicielami czasopism branżowych oraz wyższymi uczelniami z kraju i zagranicy.

31 sierpnia 2016 r. odbyła się kolejna debata w hotelu Lord w War­sza­wie w wo­je­wódz­twie Ma­zo­wiec­ki. W dyskusji wzięło udział 37 gości. Wśród uczest­ni­ków debaty znaleźli się przed­sta­wi­cie­le sa­mo­rzą­dów, centrów go­spo­dar­ki odpadami, przed­się­biorstw go­spo­dar­ki ko­mu­nal­nej, przed­sta­wi­cie­le sektora ener­ge­tycz­ne­go, firmy zaj­mu­ją­ce się go­spo­dar­ką odpadami oraz przed­sta­wi­cie­le śro­do­wisk na­uko­wych z wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kie­go. Na debacie zjawili się m.in. przed­sta­wi­cie­le:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Śro­do­wi­ska i go­spo­dar­ki Wodnej;
 • Związek Gmin Regionu Płoc­kie­go;
 • Zakład Go­spo­dar­ki Ko­mu­nal­nej i Miesz­ka­nio­wej Nasielsk;
 • Urząd Gminy Radzanów;
 • Po­li­tech­ni­ka War­szaw­ska;
 • Urząd Miasta Warszawa;
 • Przed­się­bior­stwo Go­spo­dar­ki Odpadami Płock;
 • Urząd Miasta Otwock;
 • Sky re­cyc­ling system;
 • Wo­je­wódz­ki In­spek­to­rat Ochrony Śro­do­wi­ska Warszawa;
 • Przed­się­bior­stwo Go­spo­dar­ki Odpadami Płońsk;
 • Zakład Wo­do­cią­gów i Ka­na­li­za­cji Sp. z o.o. Grodzisk Ma­zo­wiec­ki;
 • Zakład Go­spo­dar­ki Ko­mu­nal­nej Ostrów Ma­zo­wiec­ki;
 • ZGKiM Sp. z o.o. w Małkinii Górnej;
 • Carlson CP Sp. z o.o.;
 • Związek Ko­mu­nal­ny Nie­ska­żo­ne Śro­do­wi­sko Łosice;
 • Inni.

 

Informujemy, że w dniu 26.08.2016 została zarejestrowana przez Sąd zmiana siedziby i adresu Spółki.

Nowy adres siedziby Spółki i adres do korespondencji:

INVESTEKO S.A.

ul. Wojska Polskiego 16 G

41-600 Świętochłowice

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych zmian w kierowanych do nas dokumentach i wystawianych fakturach od dnia 26.08.2016 r.

Informujemy, że adres mailowy spółki i nr telefonu pozostał bez zmian.

W lipcu br. została wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwsza w Polsce koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w instalacji OZE, stanowiącej instalację termicznego przekształcania odpadów tj. Ekospalarni odpadów komunalnych w Krakowie. Inwestorem inwestycji jest Krakowski Holding Komunalny.

(więcej…)

Dzisiaj (27/07/2016) spółka Investeko S.A. przyjęła Deklarację Współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach. Istotą współpracy jest udzielanie wzajemnego wsparcia w realizacji projektów współfinansowanych przez Wspólnotę Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Jesteśmy przekonani, iż nasza kooperacja zaowocuje licznymi korzyściami dla środowiska.