Inveteko S.A.

Nasze działania

Projektowanie

Oferujemy kompleksową obsługę projektową dla inwestycji proekologicznych.

Czytaj więcej

Badania i rozwój

Tworzymy relacje w obszarze ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Technologia

Projektujemy rozwiązania w zakresie odzysku energii z odpadów.

Czytaj więcej

Grupa Investeko

Relacje inwestorskie.

Czytaj więcej

Aktualności

03.10.2016

Debata w wo­je­wódz­twie Ma­zo­wiec­kim

31 sierpnia 2016 r. odbyła się kolejna debata w hotelu Lord w War­sza­wie w wo­je­wódz­twie Ma­zo­wiec­ki. W dyskusji wzięło udział 37 gości. Wśród uczest­ni­ków debaty znaleźli się przed­sta­wi­cie­le sa­mo­rzą­dów, centrów go­spo­dar­ki odpadami, przed­się­biorstw go­spo­dar­ki ko­mu­nal­nej, przed­sta­wi­cie­le sektora ener­ge­tycz­ne­go, firmy zaj­mu­ją­ce się go­spo­dar­ką odpadami oraz przed­sta­wi­cie­le śro­do­wisk na­uko­wych z wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kie­go. Na debacie zjawili się m.in. przed­sta­wi­cie­le: Narodowy Fundusz Ochrony Śro­do­wi­ska […]

Czytaj więcej

26.08.2016

Informacja o zmianie Siedziby INVESTEKO S.A.

Informujemy, że w dniu 26.08.2016 została zarejestrowana przez Sąd zmiana siedziby i adresu Spółki. Nowy adres siedziby Spółki i adres do korespondencji: INVESTEKO S.A. ul. Wojska Polskiego 16 G 41-600 Świętochłowice Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych zmian w kierowanych do nas dokumentach i wystawianych fakturach od dnia 26.08.2016 r. Informujemy, że adres mailowy spółki i nr telefonu […]

Czytaj więcej

23.08.2016

Pierwsza w Polsce koncesja na wytwarzanie energii w instalacji OZE dla spalarni

W lipcu br. została wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwsza w Polsce koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w instalacji OZE, stanowiącej instalację termicznego przekształcania odpadów tj. Ekospalarni odpadów komunalnych w Krakowie. Inwestorem inwestycji jest Krakowski Holding Komunalny.

Czytaj więcej

Nasi klienci