Aktualności

2016

Debata w wo­je­wódz­twie Ma­zo­wiec­kim

31 sierpnia 2016 r. odbyła się kolejna debata w hotelu Lord w War­sza­wie w wo­je­wódz­twie Ma­zo­wiec­ki. W dyskusji wzięło udział 37 gości. Wśród uczest­ni­ków debaty znaleźli się przed­sta­wi­cie­le sa­mo­rzą­dów, centrów go­spo­dar­ki odpadami, przed­się­biorstw go­spo­dar­ki ko­mu­nal­nej, przed­sta­wi­cie­le sektora ener­ge­tycz­ne­go, firmy zaj­mu­ją­ce się go­spo­dar­ką odpadami oraz przed­sta­wi­cie­le śro­do­wisk na­uko­wych z wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kie­go. Na debacie zjawili się m.in. przed­sta­wi­cie­le:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Śro­do­wi­ska i go­spo­dar­ki Wodnej;
 • Związek Gmin Regionu Płoc­kie­go;
 • Zakład Go­spo­dar­ki Ko­mu­nal­nej i Miesz­ka­nio­wej Nasielsk;
 • Urząd Gminy Radzanów;
 • Po­li­tech­ni­ka War­szaw­ska;
 • Urząd Miasta Warszawa;
 • Przed­się­bior­stwo Go­spo­dar­ki Odpadami Płock;
 • Urząd Miasta Otwock;
 • Sky re­cyc­ling system;
 • Wo­je­wódz­ki In­spek­to­rat Ochrony Śro­do­wi­ska Warszawa;
 • Przed­się­bior­stwo Go­spo­dar­ki Odpadami Płońsk;
 • Zakład Wo­do­cią­gów i Ka­na­li­za­cji Sp. z o.o. Grodzisk Ma­zo­wiec­ki;
 • Zakład Go­spo­dar­ki Ko­mu­nal­nej Ostrów Ma­zo­wiec­ki;
 • ZGKiM Sp. z o.o. w Małkinii Górnej;
 • Carlson CP Sp. z o.o.;
 • Związek Ko­mu­nal­ny Nie­ska­żo­ne Śro­do­wi­sko Łosice;
 • Inni.