Outsourcing

Outsourcing

Stała obsługa formalno-prawna

Stała obsługa formalno-prawna polega na przejęciu wszystkich obowiązków z zakresu ochrony środowiska a wraz z nimi całej odpowiedzialności prawnej spoczywającej na przedsiębiorcy. Zakres tej części naszej oferty dopasowany jest do indywidualnych potrzeb klienta, najczęściej obejmuje on pełen zakres obowiązków:

 • reprezentowanie zleceniodawcy w postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • korespondencja z organami ochrony środowiska,
 • gospodarka odpadami,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • coroczny audyt kontrolny w zakresie ochrony środowiska,
 • monitorowanie stanu formalno-prawnego zakładu w zakresie ochrony środowiska oraz informowanie o zmianach prawnych dotyczących działalności firmy wraz z komentarzem,
 • doradztwo prawno-techniczne z zakresu ochrony środowiska, w tym konsultacje telefoniczne,
 • realizacja obowiązków wynikających z innych specyficznych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Oferujemy naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, w tym prowadzenie rocznej ewidencji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, wraz z przygotowaniem wymaganych prawem sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego. Obowiązek naliczania opłat za korzystanie ze środowiska wynika z ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.).

KOBIZE

Raport do systemu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Od 2013 każdy podmiot korzystający ze środowiska, nawet tzw.”mały podmiot”, ma obowiązek rejestracji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Ustawa nakłada obowiązek na podmioty korzystające ze środowiska, sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy, raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego. W tym celu powstała specjalnie dedykowana strona internetowa (http://www.kobize.pl/) na której dokonujemy rejestracji podmiotu oraz przekazujemy raport do krajowej bazy.

Gospodarka odpadami

W ramach konsultacji w zakresie gospodarki odpadami proponujemy:
 • konsultacje dotyczące prowadzenia ilościowej i jakościowej, miesięcznej ewidencji wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi, dla Urzędu Marszałkowskiego,
 • prowadzenie półrocznej ewidencji zawierającej informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,
 • monitorowanie umów dotyczących odbioru wytwarzanych odpadów pod kątem przepisów ochrony środowiska i optymalizacji ekonomicznej.

Audyt

Audyt ochrony środowiska ma na celu identyfikację wszystkich obowiązków podmiotu (aspektów prawnych) wynikających z aktualnych przepisów ochrony środowiska w Polsce

 • wizja lokalna oraz zebranie niezbędnych dokumentów i informacji
 • analiza dokumentów, informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę
 • określenie stanu zgodności działań podmiotu z przepisami z zakresu ochrony środowiska
 • opracowanie dokumentacji pt. “Analiza aspektów środowiskowych”

Szkolenia

Oferta szkoleniowa obejmuje tematykę ochrony środowiska. Organizujemy szkolenia kierunkowe na zamówienie. Tematykę oraz zakres szkoleń dostosowujemy do specyficznych wymagań klientów.

W ramach usługi prowadzimy:
 • szkolenia kierunkowe
 • szkolenia ogólne
 • warsztaty szkoleniowe
 • dedykowane seminaria dla zarządców nieruchomości
Wykłady prowadzą specjaliści i praktycy z poszczególnych dziedzin. Staramy się aby zakres szkoleń miał jak najbardziej praktyczny charakter uwzględniając jednocześnie potrzeby odbiorców.