Ekspertyzy środowiskowe

Ekspertyzy środowiskowe

Ocena oddziaływania na środowisko

 

INVESTEKO S.A. oferuje kompleksową usługę mającą na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (DUŚ), na podstawie udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa lub opracowanie dokumentacji niezbędnych do jej uzyskania i pomoc w trakcie trwania procedury administracyjnej.

 

W ramach usługi:

 • przygotowujemy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • opracowujemy dokumentacje niezbędne do uzyskania decyzji (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli jest wymagany),
 • przygotowujemy odpowiedzi na zapytania organu wydającego decyzję i organów opiniujących (RDOŚ, SANEPID),
 • uczestniczymy w konsultacjach społecznych.

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, wynikają z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

Kliknij i dowiedz się więcej!

Pozwolenie zintegrowane

INVESTEKO S.A. oferuje opracowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC) dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Nasza oferta obejmuje również reprezentowanie inwestora przed organami administracji publicznej w trakcie trwanie procedury administracyjnej oraz udział w konsultacjach społecznych.

 

Podstawą prawną dla pozwolenia zintegrowanego jest ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Instalacje objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

Kliknij i dowiedz się więcej!

Gospodarka odpadami

INVESTEKO S.A. oferuje pełny zakres dokumentacji niezbędnych do uregulowania stanu formalno-prawnego zakładu w zakresie gospodarki odpadami.

Oferujemy opracowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, np.:
- wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
- wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów,
- wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- wniosku o wydanie zezwolenia na transport odpadów lub wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa,
- wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, w przypadku wytwarzania:
- odpadów niebezpiecznych o masie powyżej 1 Mg rocznie,
- odpadów innych niż niebezpieczne o masie powyżej 5000 Mg rocznie.
- wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.

 

Kliknij i dowiedz się więcej!

Postępowanie wodnoprawne

Oferujemy sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w tym operatem wodnoprawnym, niezbędnymi do otrzymania przez Zleceniodawcę prawomocnej decyzji wodnoprawnej.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (Art. 122), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 • szczególne korzystanie z wód; (…) w szczególności:
  • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • wykonanie urządzeń wodnych;(np. wylot)
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (…)

Kliknij i dowiedz się więcej!

Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Dla zakładów, na terenie których odnotowuje się emisję zanieczyszczeń do powietrza oferujemy wykonanie dokumentacji: Studium Ochrony Powietrza stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na emisję bądź zgłoszenie instalacji która nie wymaga pozwolenia. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Art. 220): Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych rozporządzeniami:

 • Instalacje, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880],
 • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, które nie wymagają pozwolenia – Rozporządzenie z dnia 2 lipica 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia [Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 881].

Ekspertyzy

Dla klientów, dla których ochrona środowiska jest czymś więcej niż tylko obowiązkiem a także dla wszystkich, szukających fachowych i merytorycznych opinii oferujemy szeroki zakres ekspertyz, których obowiązek nie wynika wprost z obowiązującego prawa.

Przykładowe ekspertyzy:

 • Analizy formalno – prawne – identyfikujące wszystkie obowiązki podmiotu wobec prawa ochrony środowiska, nasi eksperci pomogą zidentyfikować obowiązki ale także wybrać najlepsze z punktu widzenia przedsiębiorcy rozwiązania
 • Ekspertyzy akustyczne – najczęściej stosowane w przypadku przekroczeń norm emisji hałasu, stanowią podstawę do roszczeń lub do określenia możliwych środków naprawczych
 • Badania przyrodnicze – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaleca się przed wybraniem lokalizacji wykonać podstawowe badania faunistyczne i florystyczne.
 • Raporty ekologiczne na potrzeby certyfikacji budynków – Przeprowadzenie badania ekologicznego ma na celu określenie wartości ekologicznej oraz opracowania planu działania dla zachowania miejscowej bioróżnorodności z uwzględnieniem krajowego oraz lokalnego planu dla zachowania bioróżnorodności.

Przegląd ekologiczny

Oferujemy wykonanie Przeglądu ekologicznego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.).

Przeglądy ekologiczne przeprowadza się z reguły w następstwie decyzji organu ochrony środowiska, w razie stwierdzenia okoliczności wskazującej na możliwość negatywnego oddziaływania prowadzonej instalacji lub prowadzonej działalności na środowisko.

Przegląd ekologiczny ma potwierdzić lub zaprzeczyć wszelkim wątpliwościom, jakie pojawiają się w przypadku funkcjonowania zakładu w odniesieniu do wpływu na jakość środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Kliknij i dowiedz się więcej!