Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Dla zakładów, na terenie których odnotowuje się emisję zanieczyszczeń do powietrza oferujemy wykonanie dokumentacji:

Studium Ochrony Powietrza stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na emisję bądź zgłoszenie instalacji która nie wymaga pozwolenia.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Art. 220):

Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych rozporządzeniami:

Instalacje, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880],
Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, które nie wymagają pozwolenia – Rozporządzenie z dnia 2 lipica 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia [Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 881].