Gospodarka odpadami

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, gospodarka odpadami stanowi element zasadniczy lub poboczny funkcjonowania przedsiębiorstw, jednak obowiązki przedsiębiorców związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami pojawiają się na każdym z etapów funkcjonowania przedsiębiorstwa: jego budowy, eksploatacji, zmiany i zakończenia działalności.

Gospodarka odpadami obejmuje wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami.

Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność karną za postępowanie niezgodne z regułami mającymi na celu ochronę środowiska. Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie pozwala na uniknięcie kar środowiskowych dotyczących odpadów.

Gospodarka odpadami uregulowana została szeregiem ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych.

Najistotniejsze ustawy ustalające ramy dla całej gospodarki odpadami to:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

wraz ze zmianami.

Dodatkowo postępowanie z poszczególnymi grupami odpadów regulują ustawy:

 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych,
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

wraz ze zmianami.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ujęto przepisy określające ogólne zasady gospodarki odpadami, plany gospodarki odpadami, uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami, zasady prowadzenia rejestrów podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jak również zasady prowadzenia ewidencji odpadów.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska reguluje m.in. zasady uzyskiwania pozwoleń emisyjnych dla instalacji, w tym na emisję (wytwarzanie) odpadów.

INVESTEKO S.A. w sposób profesjonalny i kompleksowy wspiera przedsiębiorców w zakresie przepisów ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

Oferujemy konsulting oraz opracowanie kompletnej dokumentacji (m.in. w zakresie gospodarki odpadami), którą przedsiębiorca powinien przygotować i przedłożyć w urzędach przed rozpoczęciem działalności i w trakcie jej prowadzenia.

Nasza oferta obejmuje ponadto reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami administracji publicznej podczas całej procedury administracyjnej, aż do momentu uzyskania wnioskowanej decyzji.