Historia

Historia

1999

Rozpoczęcie przez Pana Arkadiusza Primusa działalności gospodarczej pod firmą Arkadiusz Primus Invest-Eko.

2000

Pierwsze dokumentacje opiniodawcze i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.

2001-2003

Wykonywanie szeregu dokumentacji eksperckich w zakresie ochrony środowiska, pierwsze 2003 prace badawcze i studialne. 

2004

Projekt i budowa oczyszczalni ścieków bytowych. Pierwsza kompleksowa obsługa inwestycji proekologicznej w zakresie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. 

2005

Kontynuacja rozwoju pozycji eksperckiej w rynku ochrony środowiska: wykonywanie szeregu dokumentacji eksperckich dla branży chemicznej, branży motoryzacyjnej, branży gospodarki odpadami, branży hodowlanej i innych. 

2006

Powołanie środowiskowego laboratorium badawczo-pomiarowego PPM Sp. z o.o. powiązanego osobowo oraz powierzonego do zarządzania firmie Invest-Eko. Pozyskanie środków unijnych w zakup specjalistycznej aparatury pomiarowej W pomiarów hałasu, pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

Rozpoczęcie współpracy w zakresie eksperckim ochrony środowiska z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Katowicach Pyrzowicach. Pierwsze dokumentacje Środowiskowe w zakresie ocen oddziaływania na środowisko dla Portu Lotniczego oraz koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach Pyrzowicach. 

2007

Firma opracowuje projekt obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego w Katowicach obejmującego teren dwóch powiatów i pięciu gmin. Firma przystępuje do wykonania projektu budowlano-wykonawczego spalarni odpadów niebezpiecznych medycznych dla Centrum Onkologii w Gliwicach. 

2009

Rozpoczęcie prac projektowych dla rozbudowy infrastruktury lotniskowej dla MPL Katowice w Pyrzowicach - projekt nowych płyt postojowych.

Rozpoczęcie prac badawczo-koncepcyjno-projektowych likwidacji największego w Polsce zakładu produkcji płyt azbestowych oraz nielegalnego składowiska azbestu w Ogrodzieńcu. Laboratorium PPM otrzymuje certyfikat akredytacji ISO 17025 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. 

2010

Wykonanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego dla likwidacji zagrożenia środowiskowego byłych zakładów celulozowych w Kaletach.

Wykonanie koncepcji modernizacji technologicznej największej spalarni odpadów przemysłowych niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górniczej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w trybie prawa ochrony środowiska. 

Wykonanie kompleksowej dokumentacji środowiskowej dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w rejonie Bieszczad o długości 70 km dla PGNiG. 

2011

Rozpoczęcie prac projektowych dla rozbudowy infrastruktury lotniczej i portowej w MPL Katowice w Pyrzowicach w zakresie budowy nowego pasa startowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Największe przedsięwzięcie infrastrukturalne na terenie polskich portów lotniczych.

Nawiązanie współpracy z Instytutem Energetyki w Warszawie w kierunku badań nad innowacyjną technologią energetycznego zagospodarowania odpadów o nazwie W2E. 

2012

Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Przeprowadzenie emisji akcji serii B i akcji serii C. 

2013

Podpisanie umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na zaprojektowanie i likwidację zagrożenia dla środowiska finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakładach Górka w Trzebini.

Podpisanie umowy z Komisją Europejską oraz Narodowym Funduszem Ochrony środowiska o dofinansowanie zaprojektowania, budowy oraz promocji innowacyjnej autorskiej instalacji LIFE COGENERATION PL z programu LIFE+.

Podpisanie umowy z Komisją Europejską o dofinansowanie w ramach tzw. 7. Programu Ramowego na budowę systemu certyfikacji ekologicznej ECOLABEL dla inwestycji drogowych w Europie w konsorcjum 14 podmiotów z terytorium Europy.

Przeprowadzenie emisji akcji serii D w celu zakupu dwóch działek inwestycyjnych położonych w Świętochłowicach z przeznaczeniem na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego INVESTEKO S.A. oraz instalacji LIFE COGENERATION PL.

Otrzymanie akredytacji laboratorium badawczego INVESTEKO SA. wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań dotyczących inżynierii środowiska - poziomu hałasu w środowisku ogólnym (przeniesienie akredytacji posiadanej przez laboratorium badawczo-pomiarowe PPM Sp. z o.o.).

2014

Przeprowadzenie emisji 600.000 akcji serii E w celu pozyskania dodatkowego kapitału, który posłużył jako wkład własny uzupełniający dofinansowanie uzyskane w celu realizacji projektu LIFE COGENERATION PL.

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego z POIG działanie 6.1 „Paszport do Eksportu". W ramach projektu finansowane były wyjazdy na targi branżowe i poszukiwanie partnerów w takich krajach, jak: Chiny, USA, Kanada, Niemcy, Francja. Budżet projektu był równy 353,5 tys. zł, natomiast poziom dofinansowania ze środków UE wynosił 50%, tj. 176,75 tys. zł.

Otrzymanie pozwolenia na budowę i zawarcie w dniu 9 września 2014 r. z Generalnym Wykonawcą umowy na budowę prototypowej instalacji demonstracyjnej do wysokowydajnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie zgazowania innowacyjnego paliwa formowanego z odpadów komunalnych i osadów ściekowych wraz z obiektem kubaturowym w projekcie LIFE12 ENV/PL/000013, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego UFE+ oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość umowy o roboty budowlane to 13.200.000 zł netto.

Uzyskanie statusu spółki publicznej i wprowadzenie akcji spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.