Klastry i partnerzy

Klastry i partnerzy

Śląski Klaster Ekologiczny

investeko-logotypy-04

Śląski Klaster Ekologiczny jest platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska w województwie śląskim.

Klastering w dziedzinie technologii środowiskowych to priorytet gospodarki opartej na wiedzy. Jakkolwiek Śląski Klaster Ekologiczny jest jedną z kilkunastu inicjatyw klastrowych w regionie, jest on pierwszą działającą tak kompleksowo inicjatywą w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii. Więcej informacji na stronie klastra http://www.ecocluster.com.pl

Śląski Klaster Gospodarki Odpadami

investeko-logotypy-03

Śląski Klaster Gospodarki Odpadami został utworzony dla rozwinięcia inicjatywy łączenia firm i instytucji działających w zakresie ochrony środowiska i zintegrowanej gospodarki odpadami. Ideą klastra jest funkcjonowanie w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych, opierając się na łańcuchu kooperacji firm, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych. Do jego priorytetów należy wzmacnianie potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa śląskiego.

Stowarzyszenie Zrzeszenie Ekspertów Ekologii

investeko-logotypy-01

Jest organizacją pozarządową, która powstała jako odpowiedź na potrzeby gospodarki w zakresie aktywnego propagowania wiedzy ekologicznej w przedsiębiorstwach oraz organizacjach samorządowych oraz wszechstronnego propagowanie informacji, metod i technik w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.

EFOE

investeko-logotypy-02

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej to stowarzyszenie, którego celem jest promowanie w Polsce zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility), a w szczególności:

 

 • szerokie działania na rzecz promowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego w odniesieniu do strategii proekologicznych przedsiębiorstw;
 • pomoc organizacjom w budowaniu pozytywnych Public Relations oparta na kryteriach ekologicznych i zasadach etyki i komunikacji w biznesie;
 • budowa kompetencji ekologicznych;
 • wspomaganie strategii opartych na kryteriach ekologicznych;
 • promowanie zasad efektywnego wykorzystywania kapitału intelektualnego organizacji, w tym kapitału społecznego;
 • promocja i popieranie zasad zrównoważonego rozwoju;
 • pobudzanie świadomości ekologicznej i kadr menedżerskich przedsiębiorstw;
 • ochrona gatunków chronionych fauny i flory poprzez aktywny udział w przedsięwzięciach ekologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • promowanie koncepcji 3xE : Etyka, Ekonomia i Ekologia;
 • propagowanie innowacyjności ekologicznej, produktowej, procesowej i organizacyjnej;
 • inne przedsięwzięcia związane z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu i jej powiązaniami z aspektami ekologicznymi

,