Aktualności

2018

Kon­fe­ren­cja pod­su­mo­wu­ją­ca projekt LIFEco­ge­ne­ra­tion.pl pt.: Energia z odpadów dzisiaj

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Ar­ka­­­diu­­­sza Primusa, prezesa zarządu INVESTEKO S.A., pra­­­gnie­­­my po­­­i­­n­fo­­r­mo­­­wać, iż we wtorek 18 września 2018 r. spółka Inve­­­ste­­­ko S.A. or­ga­­­ni­­­zu­­­je ko­­n­fe­­­re­­n­cję pod­su­­mo­­wu­­ją­­cą projekt LIFEco­­ge­­ne­­ra­­tion.pl wspó­ł­fi­­na­n­so­­wa­­ny ze środków Komisji Eu­­ro­­pe­j­skiej i NFOŚiGW.

Za­­pra­­sza­­my do udziału w ko­n­fe­­re­n­cji!

Więcej informacji na  stronie lifecogeneration.pl