LCE4ROADS

LCE4ROADS

investeko-logo-lce4roads

LCE4ROADS jest projektem realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego, finansowanego przez Komisję Europejską. Pełny tytuł projektu brzmi: „Opracowanie oznakowania ekologicznego, opartego na zharmonizowanej metodologii oceny bezpiecznych, efektywnych ekonomicznie i ekologicznych produktów drogowych i infrastrukturalnych”.

Europejski znak ekologiczny wskazuje, że w ciągu całego cyklu życia produktu, są one mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby. Dzieje się tak, ponieważ spełniają kryteria środowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie UE w porozumieniu z zainteresowanymi stronami (w tym z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych). Obecnie kryteria techniczne opracowane i przyjęte przez Komitet EUEB (European Union Ecolabelling Board) obejmują ponad 17.000 produktów, wciąż jednak brakuje odniesienia do produktów związanych z infrastrukturą drogową.

Koncepcja projektu LCE4ROADS opiera się na założeniu opracowania nowego, zharmonizowanego oznakowania ekologicznego łączącego zasady Cyklu Życia Produktu (ang. Life Cycle Engineering) z podejściem opartym na: wskaźnikach środowiskowych, aspektach ekonomicznych, technicznych oraz społecznych. Projekt służył będzie ocenie planowanych i już istniejących inwestycji drogowych, w tym materiałów z jakich są wykonane np.: mieszanin asfaltu i materiałów cementowych. Więcej informacji na stronie http://www.lce4roads.eu/