LIFE Archiclima

PROJEKT

LIFE Archiclima to projekt, który Investeko SA realizuje w latach 2021 – 2025 dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost odporności na zmiany klimatu w dużych obiektach budowlanych (centra handlowe, lotniska etc.) poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu Archiclima, który służy do:

(1) przeprowadzania ocen obiektów pod kątem ich podatności/ryzyka na zmiany klimatu

oraz

(2) planowania adaptacji do zmian klimatu istniejących obiektów poprzez wdrożenie rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) w tym przez wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury.

BENEFICJENCI

CELE SZCZEGÓŁOWE I DZIAŁANIA

 

ARCHICLIMA_methodology

 

>> Metoda składa się z czterech praktycznych kroków. Dopracujemy ostateczną procedurę i zintegrujemy obszary oceny. Obejmuje to m.in. metodologię ograniczania efektu miejskiej wyspy ciepła (UHI). Po ostatecznym zatwierdzeniu procedury pracownicy zespołu projektowego przejdą szkolenie z zakresu metodologi

 

ARCHICLIMA_assessment

 

>> Trzydzieści dwa duże obiekty budowlane zostaną ocenione pod względem ich podatności/ryzyka na zmiany klimatu (audyty) ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z opadami i temperaturą jak nawalne deszcze, susze, fale upałów, etc.

 

ARCHICLIMA_planning

 

>>  Trzydzieści dwa szyte na miarę plany adaptacji zostaną przygotowane dla dużych obiektów budowlanych.

 

Oznakowanie „RESILIENT”

 

>>  Nowe zielone oznakowanie zostanie wprowadzone na rynek europejski do przyznawania obiektom, które osiągną wymagane progi oceny w ARCHICLIMA_assessment. Oznakowanie będzie walidowane przez niezależną instytucję. Pozyskane zostaną patronaty.

 

 

ARCHICLIMA_demo

 

 

>> Szyty na miarę zestaw środków adaptacyjnych zostanie wdrożony w jednym obiekcie demonstracyjnym tj. w Porcie Lotniczym Katowice im. W. Korfantego. Wdrożone tam zostaną rozwiązania oparte na przyrodzie, w tym nowa błękitno-zielona infrastruktura. Celem działania jest weryfikacja usług ARCHICLIMA_assessment oraz ARCHICLIMA_planning w praktycznym zastosowaniu, demonstracja wybranych rozwiązań oraz monitorowanie ich bezpośredniego oddziaływania na miejscu.

 

ARCHICLIMA_network

 

>> Zainicjujemy powstanie koalicji podmiotów zorientowanych wokół adaptacji budynków do zmian klimatu. Trzydzieści dwa obiekty reprezentujące różnorodne studia przypadków zostaną zaproszone do dołączenia do projektu. Z zarządcami obiektów zawarte zostaną umowy. Różni interesariusze zostaną włączeni w ramy projektu.

 

ADAPTOPEDIA

 

>> Przeprowadzone zostanie metodyczne rozpoznanie najlepszych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu w dużych obiektach na terenie całej Unii Europejskiej. Uruchomiona zostanie ADAPTOPEDIA, która na wzór Wikipedii stanowić będzie internetowy katalog najlepszych dostępnych rozwiązań adaptacyjnych.

 

MONITORING

 

>> Narzędzia pomiaru zostaną wdrożone, aby monitorować wpływ projektu na: utrzymanie/konserwację środków trwałych, koszty eksploatacyjne, zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, środowisko etc.

 

Rozpowszechnienie rezultatów Archiclimy wśród interesariuszy i społeczności lokalnych

 

>> Zaangażowanie kluczowych interesariuszy jest niezbędne. Strategia rozpowszechniania koncentruje się na promowaniu bezpośrednich korzyści płynących z zastosowania rozwiązań opartych na przyrodzie oraz na wyposażaniu zainteresowanych podmiotów w narzędzia do rozsądnego planowania adaptacji, w tym błękitno-zielonej infrastruktury. W obiektach zaplanowano działania skierowane do ich użytkowników (klientów, najemców, pasażerów itp.)

 

MAINSTREAMING

 

>>  Przygotowany zostanie plan działanie po zakończeniu projektu LIFE w celu replikacji, transferu i wprowadzania nowych usług Archiclimy do głównego nurtu (mainstreaming) w krajach Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności: (1) Archiclima_assessment, (2) Archiclima_planning oraz (3) oznakowania ekologicznego Resilient.

TŁO PROJEKTU

 1. Zmiany klimatu, które obserwujemy dzisiaj niosą ze sobą nowe zagrożenia w postaci coraz częstszych zjawisk ekstremalnych: fale upałów, nawalne deszcze, powodzie miejskie czy gwałtowne burze. Ekstremalne zjawiska pogodowe nie mogą już być traktowane jako wyjątki czy odstępstwa od normy. W wielu regionach UE zjawiska te stały się czymś zupełnie normalnym, coraz bardziej przewidywalnym, a częstotliwość ich występowania wzrasta z sezonu na sezon. Konsekwencje tych zdarzeń oznaczają istotne koszty: finansowe, zniszczenia środków trwałych, zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, szkody dla środowiska oraz potężny cios dla reputacji podmiotu odpowiedzialnego za dany obiekt.
 2. Pod względem relacji z klimatem szczególne znaczenie mają wielkopowierzchniowe obiekty komercyjne takie jak centra handlowe, lotniska, centra logistyczne, duże biurowce itp.  Charakterystyczne dla tych obiektów są: duża powierzchnia i kubatura, duże powierzchnie ścian, elewacji i dachów, duże przeszklenia, duże uszczelnione parkingi oraz skrajne deficyty bioróżnorodności w otoczeniu. To sprawia, że obiekty te plasują się w grupie najwyższego ryzyka względem zmian klimatu i czynią je skrajnie podatnymi na efekt miejskiej wyspy ciepła (UHI). Jednocześnie obiekty te stanowią największe skupiska aktywności mieszkańców

Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowywania do obecnych i przyszłych warunków klimatycznych i ich skutków w celu zwiększenia odporności infrastruktury i procesów przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

SKALA PROJEKTU

  01

     32 DUŻE OBIEKTY

      zostaną objęte Archiclimą

      ARCHICLIMA_assessment + ARCHICLIMA_planning

     + promocja

 

  02

     16 OBIEKTÓW 

      zostanie wyróżnionych oznaczeniem

     RESILIENT

 

 

  03

     SZYTY NA MIARĘ

     zestaw środków adaptacyjnych zostanie wdrożony

     w JEDNYM OBIEKCIE demonstracyjnym w ramach

     ARCHICLIMA_demo

 

PROMOCJA ARCHICLIMY W EUROPIE

W ramach projektu zaplanowano następujący pakiet działań informacyjno-promocyjnych:

 • 3 konferencje
 • nie mniej niż 32 publikacje w mediach
 • 3 filmy promocyjne
 • 6 prestiżowych imprez branżowych w UE
 • 32 warsztaty dla kadry zarządców obiektów
 • 6 warsztatów dla projektantów, inżynierów, deweloperów i inwestorów budowlanych
 • Setki spotkań biznesowych w ramach ARCHICLIMA_network
 • 32 eventy i akcje edukacyjne skierowane do klientów, pasażerów i najemców obiektów objętych Archiclimą
 • Przydzielenie 5 minigrantów dla najlepszych lokalnych inicjatyw, które angażować będą lokalne społeczności i wiele akcji towarzyszących.

PATRONATY HONOROWY

 1. MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
 2. METROPOLIA GZM
 3. PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
 4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA
 5. STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
 6. STOWARZYSZENIE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
 7. PREZYDENT BYDGOSZCZY
 8. PREZYDENT OLSZTYNA
 9. PREZYDENT BIAŁEGOSTOKU
 10. FUNDACJA SENDZIMIRA
 11. KLUB GAJA
 12. PIOTR USZOK – PREZYDENT KATOWICE W LATACH 1998-2014