Lifecogeneration.pl

Lifecogeneration.pl

invetseko-logo-lifecogeneration

Nowoczesna technologia przetwarzania odpadów w energię

LIFE COGENERATION.PL to innowacyjna technologia, która umożliwia energetyczne zagospodarowanie frakcji nadsitowej odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych. Technologia oparta jest o proces zgazowania nowego paliwa formowanego z tych wysokoenergetycznych odpadów. Efektem energetycznym pracy instalacji jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w wysokowydajnej kogeneracji.

Projektowana instalacja składa się z pięciu głównych węzłów technologicznych:

  • Węzeł przygotowania paliwa formowanego,
  • Węzeł zgazowania paliwa,
  • Węzeł oczyszczania gazu generatorowego,
  • Węzeł spalania gazu generatorowego w wysokosprawnej kogeneracji i produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
  • Węzeł oczyszczania gazów odlotowych.

W lipcu 2013 Investeko rozpoczęło realizację projektu LIFE COGENERATION.PL, którego celem jest demonstracja funkcjonowania tej innowacyjnej technologii oraz wdrożenie prototypowej instalacji w skali pilotażowej. Więcej informacji na stronie http://lifecogeneration.pl

 

investeko-logo-life

 

Projekt LIFE COGENERATION.PL jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środków Komisji Eu­ro­pej­skiej w ramach In­stru­men­tu Fi­nan­so­we­go LIFE+ oraz ze środków Na­ro­do­we­go Funduszu Ochrony Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki Wodnej.

 

investeko-logo-nfosigw