Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa), jest wymagana dla określonej grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9  listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed uzyskaniem wielu decyzji udzielających zgody na realizację lub eksploatację przedsięwzięcia, takich jak między innymi: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, zezwolenie na realizację inwestycji, decyzja lokalizacyjna, zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów i innych.

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dołącza się:

  • kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
  • raport o odziaływaniu na środowisko (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko).

 

Dla przedsięwzięć, dla których z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, może zostać wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co wiąże się z koniecznością opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Postanowienie określa zakres raportu, w ramach którego może zaistnieć konieczność opracowania dodatkowych dokumentacji takich jak: inwentaryzacje i badania przyrodnicze, dokumentacje hydrologiczne i inne ekspertyzy środowiskowe, w zależności od rodzaju inwestycji i jej wpływu na poszczególne komponenty środowiska.

 

W ramach naszych usług oferujemy opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku karty informacyjnej przedsięwzięcia proponujemy, w uzasadnionych przypadkach, opracowanie karty rozszerzonej o elementy raportu środowiskowego, takie jak analizy oddziaływania na klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne, co w wielu przypadkach daje realną szansę na uzyskanie postanowienia o braku konieczności opracowania raportu środowiskowego skracając czas uzyskania decyzji.