Postępowanie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj decyzji administracyjnej, regulującej korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędne jest wykonanie operatu wodnoprawnego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne.

Oferujemy kompleksowy zakres usług do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W ramach naszych usług wykonujemy operaty wodnoprawne, uzyskujemy niezbędne uzgodnienia, reprezentujemy Państwa przed organami administracji państwowej, bierzemy udział w rozprawach administracyjnych.

Wykonujemy:

 • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód, w tym:
 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
 • korzystanie z wód do celów energetycznych;
 • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
 • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych;
 • operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów;
 • operat wodnoprawny na regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych (…);
 • operat wodnoprawny na prowadzenie przez wody powierzchniowe (…) obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów;
 • operat wodnoprawny na rolnicze wykorzystanie ścieków;
 • operat wodnoprawny na odwadnianie obiektów budowanych oraz zakładów górniczych.