Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane reguluje zasady wprowadzania substancji lub energii, powodujących zanieczyszczenie, do wszystkich komponentów środowiska, zastępując tym samym pozwolenia sektorowe: na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów, na pobór wód.

Pozwolenie to jest wymagane dla określonej grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Pozwolenie zintegrowane mają za zadanie zapewniać wysoki poziom ochrony środowiska, uwzględniając wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), publikowanych w dokumentach referencyjnych BAT (BREF), a w szczególności w decyzjach wykonawczych Komisji, czyli Konkluzjach BAT.

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na czas nieokreślony.

 

W ramach usługi związanej z uzyskiem dla instalacji nowego pozwolenia zintegrowanego bądź zmiany istniejącego pozwolenia oferujemy:

  • opracowanie wniosku o wydanie/zmianę pozwolenia zintegrowanego wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami,
  • analizę spełnienia przez instalacje wymogów pozwolenia oraz obowiązujących Konkluzji BAT ustanowionych na mocy przepisów Dyrektywy IED,
  • analizę ryzyka oraz analizę potrzeby opracowania pełnego raportu początkowego,
  • opracowanie raportu początkowego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.