Aktualności

2018

Projekt LIFEcogeneration.PL zrealizowany z sukcesem.

Z dumą i radością informujemy, że w dniu 30 września 2018 roku, po 5 latach i 3 miesiącach INVESTEKO S.A. zakończyła z sukcesem realizację projektu LIFEcogeneration.pl dofinansowanego przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Celem ogólnym projektu było za­pro­jek­towanie i wybudowanie pierwszej, kom­plet­nej, pro­to­ty­po­wej in­sta­la­cji do za­go­spo­da­ro­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go frakcji nad­si­to­wej odpadów ko­mu­nalnych i osadów ście­ko­wych z wy­ko­rzy­sta­niem procesu zga­zo­wa­nia i wy­so­ko­efek­tyw­nej ko­ge­ne­ra­cji. Wykonano wszystkie zakontraktowane z Komisją Europejską działania zgodnie z harmonogramem. Projekt ten stanowił podstawę do budowy unikatowego dla Spółki "know-how" w zakresie zgazowania odpadów i produkcji energii w koogeneracji. Technologia opracowana i zwalidowana przez Spółkę w trybie krajowych i unijnych przepisów jest obecnie interesującą alternatywą dla rozwiązania problemu płonących składowisk odpadów, a jednocześnie stanowi źródło efektywnego odzysku energii odnawialnej z odpadów. Spółka ponadto kontynuuje przygotowania do wdrożenia technologii LIFETEC w skali przemysłowej zgodnie z dopuszczeniem do realizacji inwestycji komercyjnej nadanym przez Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego na lata 2016-2022. Do 6 miesięcy od dnia zakończenia projektu nastąpi końcowe rozliczenie projektu przez Komisję Europejską. Więcej o projekcie LIFEcogeneration.pl można dowiedzieć się na stronie: http://lifecogeneration.pl.