Przegląd ekologiczny

Oferujemy opracowanie przeglądu ekologicznego zgodnego z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz decyzji, która może nałożyć szczególne wymagania co do zakresu i sposobu badań oddziaływania zakładu na środowisko.

Przegląd ekologiczny jest jednym z instrumentów stosowanych w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko. Przegląd ekologiczny służy głównie wyjaśnieniu, czy konkretna instalacja negatywnie oddziałuje na środowisko i ewentualnie jakie należy podjąć działania w celu zmniejszenia lub całkowitej eliminacji tego negatywnego oddziaływania.

Obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego nakładany jest decyzją organu administracji publicznej. Organ zawsze ma obowiązek uzasadnienia decyzji i wskazania, dlaczego zachodziła konieczność jej wydania. Przesłanki uzasadniające zobowiązanie do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego powinny być zatem wszechstronnie i dokładnie wykazane. Organ administracji powinien także w uzasadnieniu wyjaśnić, z jakich okoliczności wynika możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Organ właściwy do wydania decyzji o obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego jest uprawniony do ograniczenia zakresu przeglądu ekologicznego w decyzji (art. 239 pkt 1 p.o.ś.). Jeżeli taki ograniczony zakres został w decyzji określony, należy się do niego zastosować. Ograniczenia takie nie mogą być wprowadzane w stosunku do przeglądów ekologicznych dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagania określa art. 238 p.o.ś.

Decyzja o obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego nie może stanowić sankcji dla podmiotu prowadzącego instalację za przekraczanie norm ochrony środowiska, czy też niedostarczenie w żądanym przez organ terminie określonych wyników badań czy pomiarów.