Relacje inwestorskie

INVESTEKO Spółka Akcyjna tworzy Grupę Kapitałowę INVESTEKO w skład której wchodzą:

Misja

Ochrona środowiska naturalnego naszej planety na rzecz przyszłych pokoleń poprzez świadome i odpowiedzialne wdrażanie efektywnych innowacji ekologicznych.

Wizja

Organizacja efektywnie łącząca naukę i biznes o zasięgu działania pozwalającym realnie chronić środowisko naturalne w skali globalnej.

Model biznesowy i główne założenia strategii

Filozofia Grupy INVESTEKO oparta jest o model naukowo-biznesowy, który łączy działalność operacyjną bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową z wykorzystaniem zaplecza technicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz wypracowanego dotychczas „know-how” w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Ugruntowana rynkowo oraz skalowana działalność operacyjna pozwala jednocześnie na utrzymywanie i rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Z kolei działalność badawczo-rozwojowa wpłynie na ponadprzeciętny rozwój działalności operacyjnej i skokowy wzrost skali biznesu w przyszłości.

Taki interaktywny model pozwala na bezpośrednią synergię tych aktywności oraz w konsekwencji ponadstandardowy rozwój grupy na tle otoczenia rynkowego z wykorzystaniem potencjału badawczo-rozwojowego i skróceniem dystansu do wdrożeń rynkowych innowacji technologicznych.

Strategia Grupy jest realizowana w oparciu o dywersyfikację branżową i synergię aktywności biznesowych Spółki na rynku ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Strategia rozwoju Grupy INVESTEKO bazuje zatem na rozwoju modelu łączącym naukę z biznesem dla budowy specjalizacji branżowej i ponadstandardowej przewagi konkurencyjnej. Połączenie tych aktywności pozwoli w długiej perspektywie zapewni stabilny i ponadprzeciętny wzrost wartości spółki oraz wpłynie na efektywne wykorzystanie potencjału rynku ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Grupa Investeko
Strategia jest realizowana poprzez synergię działalności operacyjnej oraz aktywności Centrum Badawczo-Rozwojowego wg poniższego schematu.

Zrównoważony i dynamiczny wzrost Grupy będzie realizowany w oparciu o 5 filarów działalności oraz wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy nimi.

Działalność operacyjna skoncentrowana będzie na rozwoju następujących obszarów:

  • Ekspertyz środowiskowych
  • Konsultingu i usługach ekologicznych
  • Rekultywacji terenów
  • Wdrażaniu technologii odzysku energii z odpadów
  • Recyklingu i odzysku odpadów

Działalność badawcza skoncentrowana na rozwoju technologii:

  • Produkcji zielonej energii z odpadów
  • Odzysku odpadów w filozofii „Waste to Product”
  • Ochrony i adaptacji do zmian klimatu
Działalność Grupy opiera się na dywersyfikacji branżowej trzech uzupełniających się modeli biznesu wg schematu poniżej.

Tak zdywersyfikowany model działający na trzech filarach działalności operacyjnej gwarantuje podwyższony standard bezpieczeństwa biznesowego na tle dynamiki zmian rynkowych. W oparciu o ten model będzie realizowany proces skalowania biznesu.