Co możemy dla Ciebie zrobić?

Oceny oddziaływania na środowisko

INVESTEKO S.A. oferuje kompleksową usługę mającą na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (DUŚ), na podstawie udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa lub opracowanie dokumentacji niezbędnych do jej uzyskania i pomoc w trakcie trwania procedury administracyjnej.

W ramach usługi:

  • przygotowujemy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • opracowujemy dokumentacje niezbędne do uzyskania decyzji (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli jest wymagany),
  • przygotowujemy odpowiedzi na zapytania organu wydającego decyzję i organów opiniujących (RDOŚ, SANEPID, Wody Polskie, Urząd Marszałkowski),
  • uczestniczymy w konsultacjach społecznych.

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na srodowisko, a także konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, wynikają z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).