Co możemy dla Ciebie zrobić?

Zezwolenia na gospodarowanie odpadami

INVESTEKO S.A. oferuje pełny zakres dokumentacji niezbędnych do uregulowania stanu formalno-prawnego zakładu w zakresie gospodarki odpadami.

Oferujemy opracowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, np.:

  • wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów,
  • wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • wniosku o wydanie zezwolenia na transport odpadów lub wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa,
  • wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, w przypadku wytwarzania:
    • odpadów niebezpiecznych o masie powyżej 1 Mg rocznie,
    • odpadów innych niż niebezpieczne o masie powyżej 5000 Mg rocznie.
  • wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.