Co możemy dla Ciebie zrobić?

Klimat

Oceny ryzyka zmian klimatycznych

Świadczymy usługę polegająca na ocenie przystosowania obiektów do zmian klimatu. Ocena obiektu oparta jest o dane specyficzne dla określonej lokalizacji i scenariusze przewidywanych zmian klimatu. Określenie ryzyka związanego z obecnymi i przyszłymi zdarzeniami naturalnymi ułatwia podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania nieruchomością – wskazuje aktualne przygotowanie obiektu do wyzwań związanych ze zmianami klimatu oraz stanowi punkt wyjścia do minimalizowania wpływu obiektu na klimat.

Plany i projekty adaptacji do zmian klimatu

Oferujemy usługę, której celem jest sporządzenie planu lub projektu adaptacji obiektu do zmian klimatu. Plan ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z postępującymi zmianami w otoczeniu, zwiększenie rezyliencji (odporności) obiektu oraz minimalizację negatywnego wpływu obiektu na środowisko naturalne. Skutkiem wdrożenia planu jest zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności dla użytkowników.

Wykorzystujemy wypracowane szeroko autorskie rozwiązania na podstawie dośwadczeń wieloletniego projektu LIFEARCHICLIMA, w ramach którego opracowano „szyte na miarę” rozwiązania dla obiektów wielkopowierzchniowych (centra handlowe oraz lotniska). Stosujemy technologie oparte na przyrodzie (Nature Based Solutions).

Zakres naszych usług ubejmuje:

  • Symulacje oddziaływań klimatycznych precyzyjnie dla analizowanych obiektów i obszarów
  • Koncepcje efektywnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych oparych na przyrodzie
  • Projekty budowlane i techniczne wraz z uzgodnieniami budowlanymi
  • Kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania prac
  • Wykonanie prac budowlano-wdrożeniowych
  • Implementacja niebieskiej i zielonej infrastruktry (technologie bioretencyjne)
  • Pielęgnacja i nadzór nad adaptacją zielonej infrastruktury