Co możemy dla Ciebie zrobić?

Postępowanie wodnoprawne

Postępowanie wodnoprawne
Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj decyzji administracyjnej, regulującej korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędne jest wykonanie operatu wodnoprawnego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne.

Prawo Wodne to odbreny i rozległy zbiór przpisów Prawa ochrony środowiska. Nasz zespół poprowadzi dla Państwa kompleksowo postępowania regulujące działaność w kontekście tych przpisów.

Oferujemy kompleksowy zakres usług do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W ramach naszych usług wykonujemy operaty wodnoprawne, uzyskujemy niezbędne uzgodnienia, reprezentujemy Państwa przed organami administracji państwowej, bierzemy udział w rozprawach administracyjnych.

Wykonujemy:

 • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód
 • operat wodnoprawny na usługi wodne;
 • operat wodnoprawny na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • operat wodnoprawny na rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • operat wodnoprawny na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • operat wodnoprawny na wykonanie, odbudowę, przebudowę, likwidację urządzeń wodnych;
 • operat wodnoprawny na regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 • operat wodnoprawny na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • operat wodnoprawny na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • operat wodnoprawny na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • operat wodnoprawny na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
 • operat wodnoprawny na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania.
 • Zgłoszenia wodnoprawne.