Co możemy dla Ciebie zrobić?

Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze

Inwentaryzacja przyrodnicza to kompleksowa usługa, obejmująca inwentaryzację w obszarze planowanego przedsięwzięcia szaty roślinnej, to jest grzybów (w tym porostów), roślin (w tym drzew, w szczególności tych o wymiarach pomnikowych), zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym, a także zwierząt (w tym płazów, gadów, ptaków, ssaków i nietoperzy).

Efektem inwentaryzacji przyrodniczej jest ekspertyza przyrodnicza zawierająca wyniki przeprowadzonych prac terenowych wraz z oceną walorów zinwentaryzowanych elementów środowiska przyrodniczego.

Wyniki prac wykorzystywane są przy opracowaniu prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Kart informacyjnych przedsięwzięcia, Raportów o oddziaływaniu na środowisko (art. 51, 62a i 66 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tworzymy również opinie ornitologiczne i chiropterologiczne wymagane dla realizacji termomodernizacji budynków.

Ponadto oferujemy wykonanie inwentaryzacji dendrologicznych na potrzeby uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (art. 83b ustawy o ochronie przyrody). Po przeprowadzeniu inwentaryzacji dendrologicznej realizujemy projekt gospodarki zielenią obejmujący projekt wycinki oraz nasadzeń na terenie inwestycji.