Co możemy dla Ciebie zrobić?

Badania stanu jakości środowiska

Oferujemy badania środowiska gruntowo wodnego w celu określenia stopnia zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych (odwierty badawcze, pobór próbek, badania laboratoryjne) i dokonujemy analizy historycznej terenu. Przygotowujemy kompletny raport z badania w którym zbadane stężenia substancji porównane są z dopuszczalnymi normami. Opracowujemy raporty początkowe i końcowe.

Realizujemy kompleksowe prace rozpoznawcze i przygotowujemy diagnozę stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego dla określenia optymalnych kierunków remediacji terenów oraz doboru technologii dedykowanej. Pozwala to finalnie na opracowanie Projektu planu remediacji i skutecznie przeprowadzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia planu remediacji, które pozwala na zgodnie z prawem przeprowadzenie prac remediacyjnych i przywrócenie do użytkowania środowiska gruntowo-wodnego.